O savezu

Javna ustanova za brigu o djeci ’’Dječiji savez’’ Podgorica, čiji je osnivač Glavni grad Podgorica obavlja sljedeće aktivnosti:

  • obezbjeđivanje smještaja i ishrane u dječijim odmaralištima
  • sportsko rekreativne, kulturno-zabavne i vaspitno-obrazovne aktivnosti djece do 15 godina starosti kao i obezbjeđivanje zdravstvene zaštite;
  • pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga koje doprinose ostvarivanju cijeva radi kojih je Ustanova osnovana;
  • stvaranje uslova u kojima će djetetu biti pristupačna uspjela ostvarenja u kulturi, umjetnosti, sportu i drugim područjima života putem bogate i raznovrsne ponude sadržaja i aktivnosti za djecu;
  • stvaranje uslova i raznovrsnih organizacionih formi za igru djece, za intezivno druženje i podsticanje razvoja njihovih stvaralačkih sposobnosti;
  • podsticanje djece da tragaju za novim saznanjima radi ostvarivanja ličnih predispozicija.

Rad Ustanove predstavlja dopunu školskim i vanškolskim aktivnostima djece. Programi rada protkani su humanizacijom, solidarnošću i socijalizacijom dječije ličnosti, pomažući u njihovom rastu i razvitku. Primarni zadatak ove Ustanove je da jača veze između porodice, škole i humanitarnih organizacija.Ova ustanova se zalaže za poštovanje Konvencije o pravima djeteta, kao uvažavanje i poštovanje dječije ličnosti.

Ustanova ima dugu tradiciju, od svog osnivanja 1942 godine, promijenila je nekoliko naziva i to Savez pionira, Savjet za socijalističko vaspitanje i brigu o djeci, Savez pionira Opštine Podgorice . Odlukom SO Podgorica 21.07.1998. stiče status JU za brigu o djeci ’’Dječiji savez’’Podgorica.