KONKURS za Međunarodni festival dječje pjesme „NAŠA RADOST 2022“

JU „DJEČJI SAVEZ“ PODGORICA

Raspisuje

K O N K U R S   

Za Međunarodni festival dječje pjesme „NAŠA RADOST 2022“

Uslovi konkursa:

 1. Na konkurs se prijavljuju neobjavljene kompozicije za djecu.

2. Melodiju kompozicije potpisati tekstom i harmonskim simbolima u tri primjerka u klavirskom izvodu kao i partituru sa horskim aranžmanom, vodeći računa o opsegu dječjeg hora.

 • Tekst kompozicije dostaviti u tri posebno otkucana primjerka.
 • Dostaviti radni (demo) snimak na CD-u (dječji vokal uz pratnju najmanje jednog instrumenta).

3. Jedan kompozitor može slati najviše 2 kompozicije.

4. Jedan kompozitor može biti autor najviše 2 aranžmana.

5.  Odabrane kompozicije izvode djeca uzrasta do 13 godina.

6.  Izbor vokalnih solista za odabrane kompozicije na festivalu vrši Umjetnički direktor  festivala u saradnji sa autorima kompozicija.

7.  Solisti generalnu probu i takmičarsku priredbu izvode uživo.

8.  Kompozicije odabrane od strane Selekcionog žirija se otkupljuju i autori se odriču svih prava nad kompozicijama u korist  JU „Dječji savez“ Podgorica.

9.  Odabrane kompozicije se ne mogu naknadno povući.

10. Organizator zadržava pravo objavljivanja, snimanja i korišćenja odabranih   kompozicija.

11. Kompozicije se dostavljaju  od 15. februara do 15. aprila 2022. godine, a instrumentalni aranžmani najkasnije do 17. maja 2022. godine. Ukoliko se ne ispoštuje datum  dostavljanja instrumentalnog aranžmana kompozicija će biti diskvalifikovana.

12. Radovi se šalju pod šifrom (rješenje šifre se dostavlja u posebno zatvorene koverte).

13. Materijale nekompletnog sadržaja Selekcioni žiri neće razmatrati.

14. Prispjeli materijali se ne vraćaju.

15. Festival će se održati 26. novembra 2022. godine.

16. Na festivalu se dodjeljuju sljedeće nagrade:

 • Prva, druga i treća nagrada za kompoziciju
 • Nagrada za najbolji tekst
 • Nagrada za najbolji aranžman
 • Prva, druga i treća nagrada za interpretaciju
 • Nagrada Dječjeg žirija

      Specijalne nagrade:

 • Nagrada za najmlađeg učesnika
 • Nagrada za najbolji scenski nastup
 • Nagrada dječjeg hora „Zvjezdice“

17. Kompozicije slati na adresu: JU „Dječji savez“ sa naznakom za „Našu radost 2022“, Ul. Bokeška br. 2,   81000 Podgorica, Crna Gora.

18. Sve   informacije  u  vezi  festivala  mogu   se  dobiti  na  e-mail: djecjisavez.pg@t-com.me   i   tel: +382 20 665 089, +382 20 665 090   i  +382 20 665 086. 

       www.djecji-savez.com

 

Comments are closed.